Welcome To Ghana's No.1 Entertainment Hub
GhGossip

LYRICS: Dada Hafco – Mame Nhunu So

Verse 1
Efiti mere a yɛwo me baa wiase mu
Na mabɔ mpayeɛ abɔ abɔ abɔ abɔ aa
Eee eee eee
na mayɛ ayɛ ayɛ ayɛ ayɛ aa

Hook
Ayɛm hyehyeɛ ɔbrɛ ne amaneɛ nkoaa
nea mɛyɛ biaa na akosi baabi
Dabiaa meteetee saa
biibi tɔ mensɛm koraa na ahye
Ebinom so mu a na ayɛ yie
eduru menkoaa so à daabi
Awurade ee menso yɛ woba a
afei na aduru meso

Chorus
Nti mame nhunu so o
mame nhunu so
Mame nhunu so o
mame nhunu so
Senea obra no ayɛ no
mame nhunu so oo
afei na aduru me so ( 2x)

Oseɛfoɔ bɛyɛ ayɛ ayɛ ayɛ ayɛ – eee
Ɔtamfo no bɛyɛ yɛ a enkosi aga oo
Mame nhunu so o
mame nhunu so o
afei na aduru meso (2x)

Verse 2
Kwasi menso meyɛ woba
Menyame ɛmma manim ngu ase daabi
Obra yi atwa me mmaa atwa atwa
nti bomoden a na fame me si baabi
Na ɔbrɛ adwuma nka ho
wasɛm no sɛ
ɛyɛ wonhyira na ɛma nnipa yɛ obi
Mawurade baabi a maduru yi
ohaw a mewo mu yi
Wamma mu dea na asi
Mayɛ krado twɛn wo ɛnnɛ wɔha yiaa
Ma me nisuo ne me mpaebo ne ma adwendwen nyinaa nnuru wanim ɛnɛ da yiaa
Fa sereɛ bi hyɛ mano na afeyi mu me mmra meda wase keseɛ paa
Nsenkyerɛne Nyankopon
woa woso na wokron na wobɔɔ me obrempong tie me sufrɛ ɛnnɛ da yi na yɛ me mmoa

Hook
Ayɛm hyehyeɛ ɔbrɛ ne amaneɛ nkoaa
nea mɛyɛ biaa na akosi baabi
Dabiaa meteetee saa
biibi tɔ mensɛm koraa na ahye
Ebinom so mu a na ayɛ yie
eduru menkoaa so à daabi
Awurade ee menso yɛ woba a
afei na aduru meso

Chorus
Nti mame nhunu so o
mame nhunu so
Mame nhunu so o
mame nhunu so
Senea obra no ayɛ no
mame nhunu so oo
afei na aduru me so ( 2x)

Verse 3
Adwuma yi yɛnya bi nyɛ oo
Yenya bi nso a akatua yi nso oo
Yafunu yi manya bi anwoba
area mu ha nyinaa nkorofoɔ aa na esere me oo
Mayɛ ankonam mɔbrɔfoɔ
saa mmere yi mehia wonkyɛn awerekyekyere oo
Awurade ee menso yɛ woba a afei na aduru meso

Almighty father, father bie Kwan bi mame nnɛ oo
Na abrabo yi mu ayɛ hye
baabi ayɛ den nkorofoɔ kɔ a mentumi nkɔ bi o
esum aduru me aduru me aduru me aa
Wonkoaa wone manidaso oo
Awurade ee menso yɛ woba a afei na aduru meso

Chorus till fade.
Nti mame nhunu so o
mame nhunu so
Mame nhunu so o
mame nhunu so
Senea obra no ayɛ no
mame nhunu so oo
afei na aduru me so ( 2x)

Source: CelebritiesbuzzGh | LYRICS: Dada Hafco – Mame Nhunu So